Vägförening Södra

Årsmöte 2016

 

Tid:      Söndag den 17 april 2016 kl 15.00

 

Plats:    Hos Sine Jochumsen

 

Ärenden:        Enligt föreslagen dagordning

1.         Mötets öppnande

2.         Val av ordförande för mötet

3.         Val av sekreterare

4.         Förra årets protokoll

5.         Kallelse

6.         Verksamhetsberättelse

7.         Val av styrelse

8.         Ansvarsfrihet för styrelsen

9.         Revisionsberättelse

10.       Arvoden/avgifter

11.       Nya stadgar

12.       Motioner

13.       Evt och Avslutning av mötet

 

 

 

Årsmötesprotokoll söndagen den 17 april 2016 kl 15.00

 

1.       Mötets öppnande

            Sine öpnade mötet och välkomnade alla närvarande.

 

2.       Val av ordförande för mötet

            Sine valdes till ordförande för mötet.

 

3.       Val av mötessekreterare

            Leena Hernborg valdes till sekreterare för mötet

 

4.       Förra årets protokoll

            Sine läste genom förra årets protokoll från den 22 mars och den 3 maj 2015.

 

5.       Kallelse

            Man konstaterade att kallelsen har skett i tid.

 

6.       Verksamhetsberättelse

            Styrelsen har haft ett flertal möten angående asfaltering av vägen.   Man     beräknar att asfaltering skulle kosta ca 1 000 000 kr (en miljon kronor)          och en arbetsgrupp bildades för att hantera frågan. Man undersökte om            möjlighet att    bilda en juridisk förening och fick fram att kostnaden för detta        är 60 000 kr (sextiotusen kronor). Då hade föreningen fått ett organisationsnummer och       ett gemensamt ansvar för lånet.

           

            Sine har även undersökt om kommunen är villig att ta över vägen. Så är inte           fallet eftersom det inte finns någon allmännyttig verksamhet i byn t.ex. daghem,          skola, vårdhem etc. Bidraget till underhåll kommer dock att betalas som tidigare.

 

            Sine har haft kontakt med Trafikverket angående vägen och evt. bidrag. Hon         lovar att slutföra uppdraget trots att hon avgår.

 

            Styrelsen har uppfattning att under kommande sommar måste det göras några        större åtgärder för att vägen skall bli bättre.

 

7.       Val av styrelse görs efter man har behandlat stadgarna

 

11      Nya stadgar

            Stadgarna godkändes utan några större ändringar.

 

7 .      Val av styrelse    

            Till styrelsen valdes

            Lars Branzen till ordinarie ledamot                            2 år

            Paul Hernborg till ekonomiansvarig                            2 år

            Krystian Knoth till ordinarie ledamot och vägtillsyningsman            1 år

            Karl Yngström till ordinarie ledamot och vägtillsyningsman1 år

 

            Jacob Kvarnhammar till Revisor                                 2 år                                         

 

            Suppleant

            Andreas Pieplow till styrelsen                        1 år

            Pavel Alm Revisorsuppleant                           1 år

 

            Valberedning

            Marika Cronier                                                2 år

            Helena Branzen                                               2 år

 

            Styrelsen konstituerar sig själv och väljer t.ex. ordförande.

 

8.       Ansvarsfrihet för styrelsen

            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

 

9.       Revisionsberättelse

            Paul berättade att ingående saldo vid årets början 31 983 kr och utgående saldo 21 766 kr. Föreningen utgifter har varit 37 434 kr. Bidrag utgick från          Malmö kommun med 11 717 kr.

            Revisionsberättelse godkändes.

 

10      Arvoden

            Årsavgiften föreslås till 500 kr som tidigare. Vid behov har styrelsen rätt att           begära in extra.

 

12.     Motioner

            Inga motioner har kommit till styrelsen

 

13      Evt och avslutning av mötet 

            Krystian berättade att sopbilen kan snart inte köra ner på ättehögsvägen.     Enligt nya bestämmelser får bilen inte backa. Konsekvensen blir att hushållen      får frakta soporna till kullen om ingen annan lösning kan hittas

 

            Den nya styrelsen fick i uppdrag att sätta upp en ny 20 km/t skylt i början av          Skumparpsvägen. Det finns ett beslut från tidigare åren att 20/km/t gäller på    Skumparpsvägen. 

           

           

 

             Leena Hernborg

 

 

 

            Justeras

 

 

            Andreas Pieplow                     Lars Branzen

 

           

Årsmöte 2015 Obs. två möten

Vägföreningsmöte den 3 maj 2015 (Skumpars Vägförening Södra)

 

Närvarande

Peter Larsson

Jacob Kvarnhammar

Andreas Pieplow

Krystian Knoth

Ebbe Adolfsson

Arne Gertdsson

Pawel Alm

Robert Klein

Emma Nordqvist

Alexander Lindberg

Kari Aho

Kristoffer Tömmeraas

Tony Grahn

Paul Hernborg

Leena Hernborg

Andreas Frey-Wulff

Fredrik Indebetou

Sine Jochumsen

Jörgen Brühn

 

 

 

 

Dagordning. 

 

1. Mötets öppnande

   Sine öppnade mötet

 

2. Val av ordförande

    Sine valdes till mötets ordförande

 

3. Val av sekreterare

    Leena Hernborg valdes till mötets sekreterare

 

4. Frågan om kallelse behörigt skett

    Tony Grahn talade om att han inte fått kallelsen utan fått höra om mötet genom en granne.

Tidigare åren har det beslutats att kallelse till möten sker genom mail. Tony har inte lämnat sin mailadress och därmed inte fått kallelsen. Sine har dock lämnat skriftliga kallelser till de som hon inte har haft mailadresser till.

 

Angående förra mötets protokoll:

Förra mötets protokoll saknar justerare. Nu väljs Peter Larsson och Paul Hernborg till protokolljusterare både för mötet den 22 mars och för dagens protokoll.

Protokollet från den 22 mars genomlästes och godkändes utom angående guppen. Åsikten är den att man bestämde att man skulle ha betongsuggorna i alla fall 3 år innan frågan om gupp skulle komma i fråga.

 

5. Genomgång av förslag på asfalteringsväg

     Krystian Knoth redogjorde priserna som han har fått fram för asfaltering. Priserna är utan gupp, vilka kommer att kosta ca 7 000 kr/st.

 

     Sine förklarade att innan asfaltering kan komma i fråga måste vägföreningen ombildas till juridisk förening. Då har man 1 röst/tomt. Alla måste dock vara med i föreningen och skrivit under sitt godkännande innan föreningen kan komma i gång. Därefter skall ett möte komma ske med Malmö Stad och därefter skall ärendet till Lantmäteriet. Hon räknar med att hela processen kommer att ta ca 1 år. Konsekvensen blir att någon asfaltering inte kan komma i fråga förrän till sommaren 2016.

 

 

6. Genomgång av möjlig finansiering

     Finansiering blir att den ekonomiska föreningen som kommer att bildas ta ett lån för asfalteringen.

 

7. Beslut om förening och stadgar

    Föreningen har gamla stadgar och de behöver förnyas. Nya skall tas fram.

 

7. Beslut om asfaltering

Styrelsen föreslår att man bildar en arbetsgrupp av boende angående gupp på respektive väg. De skall i så fall ta fram underlag hur många som man vill ha. Förslaget gick inte genom.

 

 

8. Övriga frågor

Eftersom asfalteringen dröjer behövs det insatser för att få vägarna i farbart skick. Krystian

Och Arne Gertsson diskuterade hur det skulle smidigast göras och skall genomföra underhållet snarast.

 

 

 Vid protokollet

 

Leena Hernborg

 

 

 

Justeras

 

 

 

Peter Larsson                      Paul Hernborg

 

 
 


Tid:      Söndag den 22 mars 2105


 


Plats:   Hos Sine Jochumsen


 


Ärenden:        Enligt föreslagen dagordning


1. Mötets öppnande


2. Val av ordförande för mötet


3. Val av sekreterare


4. Förra årets protokoll


5. Kallelse


6. Val av styrelse


7. Revisionsberättelse


8 Ansvarsfrihet för styrelsen


9 Arvoden avgifter


10. Beslut om statsbidrag


11. Beslut om framtida underhåll av vägarna


12 EVT


13 Avslutning av mötet


 


Årsmötesprotokoll söndagen den 22 mars 2015 kl 15.00


 


1.         Mötets öppnande


            Sine öpnade mötet och välkomnade alla närvarande.


 


2.         Val av ordförande för mötet


            Sine valdes till ordförande för mötet.


 


3.         Val av mötessekreterare


            Leena Hernborg valdes till sekreterare för mötet


 


4.         Förra årets protokoll


            Sine läste genom förra årets protokoll.


           


 


 


 


5.         Kallelse


            I frågan om kallelsen har behörigen gjorts konstaterades det att två          medlemmar, Peter Bager och Kiwa Zyto har inte blivit kallade och därmed är             mötet inte beslutsmässig.      


 


6.         Val av styrelse:


            Enligt förslaget skulle alla poster väljas till 1 år, vilket innebär att vägföreningen kan bli utan styrelse 2016 om alla avgår samtidigt.  Mötet föreslog att styrelsen            själv bestämmer mandatperioden för respektive styrelsemedlem.


 


            Valberedningens förslag är


            Sekreterare                 Leena Hernborg          1 år


            Ledmot                        Lars Branzen               1 år


            Revisor                        Jacob Kvarnhammar   1 år


            Revisorsupleant          Pawel Alm                   1 år


            Vägtillsynsman            Andreas Wulff1 år


            Vägtillsynsman            Karl Yngström1 år


            Styrelsesupliant           Fredrik Indebeton       1 år


            Valberedning              Marika Cronier           1 år


            Valberedning              Helena Branzen          1 år


           


            Valberedningens förslag godkändes.


            Mötet bestämde även att Krystyan Knoth väljs till ordinarie vägtillsynsman.


            Paul Hernborg är kassör och vald sedan 2014 för en period av 2 år.


           


 


7 .        Revisionsberättelse


            Paul talade om att ingående saldo var 38 748 kr. Trots att vintern har varit           snöfattig var utgående saldo 31 532 kr vid årsskiftet. Pengarna har gått till att   laga vägen, provguppen och andra åtgärder som beslutades vid årsmötet 2014.


 


8.         Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.


            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


 


9          Arvoden/avgifter


            Styrelsen föreslår att avgifterna behålls på 500 kr/hushåll och år. Arvoden            likaså oförändrade. Vid behov kommer extra avgift inhämtas.


 


10.       Beslut om statsbidrag


            Mötet beslutade om att söka statsbidrag för vägunderhåll. Man beslutade även   att undersöka om Malmö Stad kan bidra extra i år.


 


 


11.       Beslut om framtida underhåll av vägen


            Sine förklarade att styrelsens förslag är att vägen asfalteras och att man bygger in låga och långa gupp för att hindra höga hastigheter.


            Medlemmarna som röstade förra året för att behålla betongsuggorna har en       åsikt om att man vid mötet beslutade om en tidsperiod för hur länge             nuvarande behålls. Åsikterna går isär i frågan varför man röstade om styrelsens     förslag. Rösterna föll 23 mot 4 till styrelsens favör.


            Sine förklarade att styrelsen inte har tillräckligt bra underlag för att beslut i         fråga om asfaltering kan tas. Vägtillsyningsmen har varit i kontakt med Peab           och Skanska och fått olika anbud med olika beskrivning av åtgärder vid           asfaltering.


 


12.       EVT


 


13        Mötet avslutades och ett nytt datum för årsmötet bestämdes till den 3 maj           2015.


 


 


Vid protokollet


 


 


Leena Hernborg


 


 


Peter Larsson              Paul Hernborg


 


 
 

Årsmöte 2014

Protokoll vid årsmötet för

Skumparps Vägförening Söder 2014-03-26

 

 

1. Mötets öppnande

Ann-Christine Lussagnet öppnade mötet och önskade alla välkomna.

 

2. Val av ordförande för mötet

Mötet valde Ann-Christine till mötets ordförande

3. Val av sekreterare

Leena Hernborg valdes till sekreterare.

 

4. Förra årets protokoll

 lästes upp och godkändes

 

5. Kallelse

Mötet fann att kallelsen har skett i tid.

 

Närvarande:

Ann-Christine Lussagnet, Pierre Lussagnet, Sine Jochumsen, Karl Yngström,  Andreas Kårsnäs, Arne Gerdstsson, Andreas Freywulff,Marika Cronier, Paul Hernborg, Leena Hernborg

6. Val av styrelse

Arne har förklarat att han inte tanker ställa upp som vägtillsyningsman om mötet beslutar om att skaffa väggupp. Hans åsikt är att guppen kommer att förstöra vägen så mycket att underhållet kommer att bli svårt. Därför beslutades att val av styrelsen kommer att genomföras först efter beslut om vilka väghinder som skall skaffas.

 

7. Revisionsberättelse

Kassören, Paul Hernborg informerade om föreningens ekonomi och om aktuell balans vid årsskiftet.

Ingående saldo 28 297kr och utgående saldo 38 748 kr varav bidrag från kommunen 11 544 kr.

Det överskott som uppstått beror på att vintern var snöfattig.

 

9. Arvoden/Avgifter

Arvoden/avgifter fastställdes till samma som föregående år. Grundavgiften för medlemmar är 500 kr/år. Styrelsen har dock mandat att begära in extra avgift vid behov. (snöröjning etc.)

 

10. Övriga frågor

Diskussion om framtida skötsel av väg och snödröjning

Arne har förklarat att han inte tanker ställa upp som vägtillsyningsman om mötet beslutar om att skaffa väggupp. Hans åsikt är att guppen kommer att förstöra vägen så mycket att underhållet kommer att bli svårt.

I följande diskussion föredrog dock mötet att skaffa två provgupp och använda befintliga betongsuggor vid raksträckan. Därmed avgår Arne som vägtillsyningsman.

Eftersom Arne avgår kommer all vägunderhåll skötas av entreprenörer. Vägtillsyningsmen får därför en uppgift att undersöka vilka möjligheter föreningen har.

 

11. Väghinder

Vägtillsyningsmännen träffas den 31/3 2014 och skall sätta ut betongsuggorna på plats.

 

12 Fler övriga frågor

Sine kommer att kolla om Skumparp kan få Malmö kommun ta över vägunderhållet eftersom man räknar byn som tätort sedan en tid tillbaka.

Andreas Kårsnäs skall ansöka på nytt om ersättning för vägen från Trafikverket.

Sine skall även kontakta Jimmy Rosenberg för att kolla om intresse finns för 5G nät för bredband.

Nytt styrelsemöte bestämdes till april 2014

 

7. Val av styrelse
Styrelseordförande     Sine Jochumsen           2 år

Kassör             Paul Hernborg2 år

Sekreterare                  Leena Hernborg          val 1 år

Styrelseledamot          Lars Branzen               val 1 år

Revisor                        Jacob Kvarnhammar   val 1 år

Revisor suppleant        Pavel Alm                   val 1 år

Vägtillsyningsman      Andreas FreyWulff     val 1 år

Vägtillsyningsman      Karl Yngström            val 1 år

Styrelsesuppliant         Andreas Kårsnäs         val 1 år

Valberedning Marika Cronier            val 1 år

Valberedning              Helena Branzen           val 1 år

 

9. Ansvarsfrihet för styrelse

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen fick mandat att besluta om extraavgifter under året vid behov.

 

13. Avslutning av mötet

Ann-Christin avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                       Justeras

 

Leena Henrbog                       Andreas Kårsnäs

 

Årsmöte 2013


Protokoll vid å
r smötet för

Skumparps Vägföre ning Söder 2013 -05-15

1. Mötets öppnande

Ann-Christin e Lussagnet öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet

Möte t valde Ann-Christin e till mötets ordförande

3. Val av sekreterare

Leena Hernborg valdes till sekreterare .

4 . Förra årets protokoll lästes upp och godkändes

För slag att lägga protokollet hemsidan godkändes

5 . Kallelse

Mötet fann att kallelsen har skett i tid .

6. Närvarande:

Karl Yngström , Katrina Kappy , Lena Tömmeraas , Andreas Kårsnäs , Helena Branzén , Arne Gerdstsson , Paul Hernborg , Leena Hernborg

7. Val av styrelse
Styrelseordförande Ann-Christin Lu ssagnet. 1 år kvar av perioden

Kassör Paul Hernborg 1 år kvar av perioden

Sekreterare Leena Hernborg val 1 år

Revisor Jacob Kvarnhammar val 1 år

Revisor suppleant Pavel Alm val 1 år

Vägtillsyningsman Arne Gerdtsson val 1 år

Vägtillsyningsman Karl Yngström val 1 år

Styrelsesuppleant Lars Franzen val 1 år

Styrelsesuppleant Helena Franzen val 1 år

8. Revisionsberättelse

Kassören, Paul Hernborg informerade om föreningens ekonomi och om aktuell balans vid årsskiftet.

Ingående saldo 11 736,92 kr och utgående saldo 28 297,92 kr.

Det överskott som uppstått beror på att vintern var snöfattig.

9. Ansvarsfrihet för styrelse

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen fick mandat att besluta om extraavgifter under året vid behov.

10. Arvoden /Avgifter

Arvoden /avgifter har inte ändrats på många år. Vägtillsynsmannens arvode höjs med 50 kr.

Grundavgiften för medlemmar är 500 kr/år och det nya vägtillsynsmä nnens arvode är 500 kr/time.

11. Information om drift bidrag från vägverket

Föreningen har fått ett negativt beslut om bidrag till vägunderhåll med motivering att vägen inte är 1 kilometer lång. Ann-Christine har undersökt på nytt om bidraget men det går inte få något bidrag från trafikverket. Sträckan som räknas från busshållsplatsen och till slutet av Skumparspvägen är inte 1 km. Namnändring ändrar inte trafikverkets bedömning.

Andreas Kårsnäs skall dock kontakta Trafikverket och fortsätta utreda om det är möjligt med bidrag i alla fall eftersom d et har många fördelar om det beviljas.

12 . Utvärdering av betongsuggorna

Positiva åsikter om betongsuggorna. Dessutom uppmanas fastighetsägarna att tala om till sina besökare/ hantverkare att KÖRA SAKTA. Vägen blev förstörd förra året vid Andreas och Annas hus pga. s uggorna och beslut togs att inte sätta dem tillbaka dit. Styrelsen skall tänka ut ett sätt att få ner hastigheten vid deras hus.

Mötet beslutade att sätta 6 suggor tillbaka. Arne fick fria händer att placera dem på bästa sätt (så att posten kan komma åt brevlådorna).

Utvärdering år 2014 på nytt. De som har suggorna framför sina hus får ansvar att flytta tillbaka de suggorna som blir flyttade av bilister.

13. Övriga frågor

Brunslocken skall kollas. Arne gör en översyn.

Man påpekade om att det finns mycket skräp , brädor etc. på ättehögen. Det är barnen som har dragit dit dem och använt det vid träning av kaninerna. Ann- Christin skall fråga runt lite för att få reda på vem som bär ansvaret.

Frågan om perioden hur länge suggorna skall vara undan plockade under vinter.

Förslag till perioden 1 december till 31 mars godkändes.

Nytt styrelsemöte bestämdes till början av september 2013.

Vid protokollet Justeras

Leena Henbog Andreas Kårsnäs

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Wanda | Svar 18.04.2016 10:03

Tack Lars!

elena | Svar 29.03.2016 21:49

Hej. Jag undrar om ni vet om det är en bonde eller fler som äger marken runt om er och om ni vet vem det är. MVH elena

Wanda | Svar 27.02.2016 17:26

Hej, jag undrar hur man byter mail adress?

Lars 18.04.2016 00:00

Skicka ett mail till:
byalaget@skumparpby.se
Ange namn och adress

mvh
Lars

Robert Klein | Svar 18.01.2015 15:32

Kanske dags för väg teamet att fixa något på vår väg för snart kan man inte köra på den. Skicka vidare detta till rätt personer 🙏

Robert Klein | Svar 03.09.2014 21:24

Finns information om föreningen stadgar och vilka regler som finns.
Kan ni skicka ut den via mail till oss och nya personer i Skumparp.
Södra vägföreningen

Palle | Svar 26.05.2014 18:50

När kommer den i brevlådan ?

robert | Svar 14.04.2014 17:21

När kommer årets protokoll på denna sidan (2014)

MVH Robert & Helena

Samt Sam & Pia

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.05 | 14:53

Hej! Om det är någon som planerar att sälja eller hyra ut sitt hus är vi intresserade av att testa livet i Skumparp.

...
07.02 | 17:14

Finns byalaget kvar? Styrelsen är ju från 2014

...
07.02 | 17:10

Eftersom jag bodde i Skumparp 1955-1962
och fortfarande har ett relativt gott minne av grundbebyggelsen då,
är jag fortfarande bygdeintresserad.

...
28.05 | 16:24

Hej Bengt! Nej , det har inte hänt så mycket sen 2018. Jo , någon hade hittat ett biblioteks kort.

...
Du gillar den här sidan